20/4/2558 เวลา 16:40 รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 บ้านห้วยนำ้ขาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ว่ามีคนงานที่มีอาการจุกท้องและหายใจไม่สะดวกแล้วนำ้ในร่างกายไม่พ่อ ผู้ป่วยเป็นชายอายุ 60 กว่า ทีมห้วยนำ้ขาว 11 นำส่งถ่ายเทรถพยาบาลมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ที่นำส่งรพ.พหลฯ ต่อ

 

April 20, 2015 at about 4:40pm we received a call from the village leader of South Huai Nam Khao village to come and check on one of his workers who was suffering from stomach pain and had breathing difficulty, and severe dehydration. He was over 60 years old, so we transported him immediately to a transfer unit from Pitakkarn Foundation, which transferred the patient on to Pahon Provincial Hospital in Kanchanburi city.

IMG20150420165905 IMG20150420170520 IMG20150420171854