On April 10, 2016, we transported this young pregnant woman to the hospital.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เราได้นำส่งหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลพหลฯ ด้วยความปลอดภัย